สมัครสมาชิกยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต (e-Filing) (ใช้งานได้ดีที่สุดบน Internet explorer)
ช่องทางการชำระเงิน
ตรวจสอบ/แก้ไข และยืนยันข้อมูลนำส่งเงินคืน กยศ. (ใช้งานได้ดีที่สุดบน Google Chrome)

เพื่อให้การดำเนินงานผ่านระบบมีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1. องค์กรนายจ้างสามารถตรวจสอบการแจ้งหักเงินเดือนได้ทุกวันที่ 5 ของเดือน และยืนยันข้อมูล
การหักเงินเดือนพร้อมนำส่งได้ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป (กรณียืนยันข้อมูลภายในสิ้นเดือน
ที่แจ้งหักเงิน รายการที่หน่วยงานยืนยันจะได้รับการปรับปรุงข้อมูลจากระบบในเดือนถัดไปทันที)
2. องค์กรนายจ้างสามารถพิมพ์ชุดชำระเงิน (Pay In Slip) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ของเดือนถัดไป

ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดการปรับปรุงระบบได้ที่ 02-016-2605

สำหรับผู้ที่สมัครสมาชิกเพื่อนำส่งเงินคืน กยศ. (ภ.อ.01)
หรือ สำหรับผู้ที่เพิ่มรายการนำส่งเงินคืน กยศ. (ภ.อ.02) เรียบร้อยแล้วก่อนเข้าสู่ระบบ

  (คู่มือ)

กรณีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมการใช้ระบบ e-PaySLF ติดต่อ Admin ได้ที่
E-mail : ePaySLF-admin@studentloan.or.th โทรศัพท์ 02-016-2605
กรณีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหักเงินเดือน
ของผู้กู้ยืมเงินฯ เพื่อชำระหนี้กองทุน ผ่านกรมสรรพากร
สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายบริหารหนี้
โทร. 09 4212 6250 - 79 (30 คู่สาย) โทรสาร 02-016-2667
e-mail : slf-debt@studentloan.or.th
line : LINE@กยศ.หักเงินเดือน