สมัครสมาชิกยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต (e-Filing) (ใช้งานได้ดีที่สุดบน Internet explorer)
ช่องทางการชำระเงิน
ตรวจสอบ/แก้ไข และยืนยันข้อมูลนำส่งเงินคืน กยศ. (ใช้งานได้ดีที่สุดบน Google Chrome)
สำหรับผู้ที่สมัครสมาชิกเพื่อนำส่งเงินคืน กยศ. (ภ.อ.01)
หรือ สำหรับผู้ที่เพิ่มรายการนำส่งเงินคืน กยศ. (ภ.อ.02) เรียบร้อยแล้วก่อนเข้าสู่ระบบ

  (คู่มือ)

กรณีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมการใช้ระบบ e-PaySLF ติดต่อ Admin ได้ที่
E-mail : ePaySLF-admin@studentloan.or.th โทรศัพท์ 02-016-4873
กรณีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหักเงินเดือน
ของผู้กู้ยืมเงินฯ เพื่อชำระหนี้กองทุน ผ่านกรมสรรพากร
สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายบริหารหนี้
โทร. 09 4212 6250 - 79 (30 คู่สาย) โทรสาร 0 2016 4940
e-mail : slf-debt@studentloan.or.th
line : LINE@กยศ.หักเงินเดือน